Trustees

  • Miss Bruntha Pirapakaran
  • Mr Gana Nathan
  • Mr Arumugam Gangeswaran
  • Mr Arjun Mahendran
  • Miss Poornima Karunakadacharan
  • Mr Sangaravel Shankar
  • Dr Subathra Poopalasundaram
  • Miss Thenuka Jegatheeswaram Pillai
  • Mr Maheswaran Shankar
  • Dr Amirthalingam Baheetharan